מסמך  זה נועד למתן אינפורמציה ראשונית וחלקית בדבר אפשרות השקעה  ב- Flow VC, ואינו מהווה הצעה להשקעה או מתן ייעוץ להשקעה כהגדרות מונחים אלו תחת חוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968- או חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995-. (להלן: "חוקי ני"ע  של מדינת ישראל או מחוצה לה”).  

 

מסמך זה מיועד למשקיעים מתוחכמים מקצועיים ובעלי ניסיון. ההשקעה בקרן תעשה על-ידי 35 משקיעים שאינם מנויים על סעיף 15(ב) לחוק ניירות ערך ("משקיעים כשירים") ומשקיעים כשירים. ההשקעה כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין ותנאיהן של ההשקעות שינוהלו, אופן ניהולן, כמו גם סיכונים שאינם בשליטת מנהליה כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים, תנודות בשווקי ניירות ערך ושווקי המטבעות ושינויים בשוק העולמי.  

 

כל השקעה צריכה להתבצע לאחר שהמשקיע בחן באופן אישי עם יועציו הוא את המסמכים המשפטיים של Flow VC, את תנאי ההשקעה, את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהשקעה, ואת יכולתו לעמוד בסיכונים הנובעים מהשקעתו .

 

האמור בדף זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, פיננסי, מיסוי, כלכלי או יעוץ אחר כלשהו להשקעה.  

 

מומלץ לכל משקיע להיוועץ ביועצים המתאימים לבחינת ההשקעה. כל השקעה תתבצע בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של Flow VC והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור במצגת זו או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה.

 

Flow VC ו/או מי ממנהליה ו/או מי מנציגיה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש במצגת זו או מסמכים אחרים הקשורים אליה.